Kloakker

På denne side findes der information om vores 3 kloaksystemer: dræn, regnvandskloakken og spildevandskloakken.

Det sorte plastikdæksel ved hjørnet af Punkthuset ud mod parkeringspladsen, skjuler de to hovedhaner som forsyner Punkthuset med vand. Dvs. hvis der springer et vandrør i bygningen, skal man slukke vandet her.

 

Regnvandskloakken

Under hele parkeringspladsen og cykelparkeringen er et lukket regnvandskloaksystem. Dette opsamler alt "overfladevand", og skubber det over i nogle store rør som mødes under de store kloakdæksler 3-4 m ud for Punkthusets hjørne på parkeringspladsen.

Brøndene ned til Regnvandskloakken kan genkendes ved at de er udstyret med den klassiske metalrist. Hver af disse brønde er et Sandfang, som skal renses en gang imellem. Metallemmen der er placeret ved siden af kælderdøren opsamler regnvandet fra taget/tagrenden, og er ligeledes tilknyttet Regnvandskloakken.

De store kloakdæksler hvor regnvandet mødes, skjuler bl.a. en Olieudskiller, som har samme rensefunktion som et Sandfang, blot med opsamling af olie. Derudover er der et Sandfang og en prøveudtagningsbrønd. Det er ikke sikkert hvilken brønd der har hvilket funktion, men dette kan en fagmand relativt let finde ud af.

Regnvandet føres endeligt ud i et større regnvandskloaksystem ude ved cykelstien langs Metroen.

 

Dræn

Op langs husmuren er der i jorden, ca. 2,4 m nede under græslinjen, en "rende" som opsamler den regn der lægger sig i jorden i forbindelse med store regnskyl. Denne rende leder vandet ud i Regnvandskloakken.

Uden dræn vil vandet hobe sig op omkring mursoklen, og forårsage fugt og vandskade i kælderen.

Grunden til vi fik oversvømmelse i kælderen før vi fik etableret brøndpumpe i 2007 var, at vandet fra drænet ikke kunne løbe over i Regnvandskloakken, da denne ligger højere end drænet. Derfor kræver det en pumpe at "skubbe" vandet derover/derop.
Dette er brøndpumpens funktion. Det eneste vand som løber igennem brøndpumpen kommer fra drænet.

Inden vandet løber fra drænet ud i Brøndpumpen, løber det igennem et Sandfang. Forestil jer at et Sandfang er en brønd/stort rør, som er lukket i bundet, og hvor vandet fra drænet løber ned i dette, fra et hul som sidder øverst i brønden. Dette vand er snavset fra jorden, og alt snavset lægger sig så på bunden af brønden. Vandet vil jo stige jo mere der kommer fra drænet, og ca. midt på brønden sidder et udgangshul, hvor det rene vand så løber ud i Brøndpumpen. Med årene vil der samle sig mere og mere snavs i brønden, og på et tidspunkt kan det nå op til udgangshullet og stoppe det. Dette må ikke ske, og Sandfanget skal derfor renses en gang i mellem.
Der vil naturligvis også samle sig snavs i selv drænet/renden, hvorfor denne også skal renses en gang i mellem.

Rundt om huset er adskillige små firkantede metallemme, som fører ned til drænet. De fleste er ned til renden (Gennemløbsrende), hvor igennem det er muligt at spule renden ren. På hjørnet mod P-pladsen sidder Drænets Sandfang.

Men kan kende et Sandfang ved at det altid bør være fyldt med vand når man kigger ned i det.


Spildevandskloakken

Denne indeholder alt vand som bruges I vores toiletter og køkkener. Dette føres via rør ned gennem Punkthuset, og ud i en brønd (Gennemløbsrende), som er placeret på græsset lige ude foran vinduerne i st. tv. mod Metroen. Derfra løber det tilbage ud under parkeringspladsen, hvor det mødes med alt spildevandet fra Rækkehusene. Derfra løber det videre ud på Digevej hvor det mødes med en stor offentlig Spildevandskloak.

I vores skralderum er en lille rist i gulvet. Hvis der kommer vand i denne, føres det via en Gennemløbsrende ud i den store Spildevandskloak under parkeringspladsen. Det store dæksel ude foran skralderumsdøren er kun til denne Gennemløbsrende.